Skip to content
Wespennest? Professioneel en snel verwijderd voor slechts €69,-*

Artikel 1

Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn uitsluitend onder deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden staan boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het geven van een opdracht om werkzaamheden te gaan doen gaat de opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden. In deze algemene voorwaarden hebben we het over bestrijdingswerkzaamheden, dit kan ook gelezen worden als wering en/of beheersing afhankelijk van de opdracht.

Artikel 2

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Een overeenkomst is tot stand gekomen als de order schriftelijk is bevestigd of, bij gebreke daarin, zodra met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3

In geval van wijzigingen van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. De prijs die is vastgesteld in een overeenkomst met onbepaalde tijd kan telkens na 12 maanden geïndexeerd worden.

Artikel 4

Uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtgever moet er voor zorgen dat alle aanwijzingen van of namens De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding direct na aankomst met de werkzaamheden kan beginnen. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen, enz. Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen. De opdrachtgever is verplicht zo nodig alle benodigde en gebruikelijke hulpmaterialen en hulpwerktuigen kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uivoeren van de werkzaamheden. Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan. Indien als gevolg van een of meer oorzaken niet binnen de risicosfeer van een der partijen de uitvoering niet of niet tijdig plaats vind, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoedingen van schade kan worden gevorderd. Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken kan worden verstaan: oorlog, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering van overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 5

Extra kosten, meer en minder werk kosten ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om redelijkerwijs de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd in rekening gebracht. Meer en/of minder werk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd. indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding het recht te vorderen dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig is gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen. Indien dat mogelijk is. De meer of mindere kosten uit deze wijziging voortvloeiende zullen worden verrekend, terwijl De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding bovendien recht zal hebben op vergoeding van al de ontstane doch onnut gebleken kosten. De bovengenoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

Artikel 6

Betaling tenzij anders is overeengekomen dient de betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank vermeerderd met 2%. De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding heeft ten allen tijde het recht voor de gehele uitvoering of tijdens de uitvoering van de overeenkomst het gehele factuurbedrag of een deel daarvan contante betaling te verlangen. Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Artikel 7

Klachten over de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen bestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 8 dagen na die uitvoering schriftelijk te gebeuren, bij gebreke daarvan zal ieder recht van de opdrachtgever vervallen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Zolang op een klacht door De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding nog niets is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8

Niet-nakoming en beëindiging Indien niet nakoming van de overeenkomst te verwijten is aan 1 of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, zal de niet-nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht. In andere gevallen waarin een der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, evenals in geval een der partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Artikel 9

Garanties en aansprakelijkheid. Mededelingen door de of namens De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding betreffende de kwaliteit van de (te)verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan. De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding verplicht zich ertoe de werkzaamheden naar beste vermogen te doen in het licht van beoogde resultaat, de aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat. De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan, iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze schadeverzekering. Iedere aansprakelijkheid, van De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vinden in een grove fout of nalatigheid van De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding, in dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is geleverd dan wel aangebracht.

Artikel 10

Opzegging en beëindiging: overeenkomsten met een onbepaalde looptijd moeten schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tenzij anders is overeengekomen, tot er rechtsgeldig is opgezegd, blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is de Amersfoortse Ongedierte Bestrijding gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, evenals een percentage van 25% van het bedrag, dat mede de overeenkomst gemoeid is in verband met winstderving. Bij niet nakoming van de overeenkomst door een der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechterlijke tussenkomst kan een der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surceance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, een en ander zonder schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verdere toekomende rechten. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding kan de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding overdragen aan een derde.

Artikel 11

Bevoegde rechter en toepasselijk recht eventuele geschillen tussen De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding en de opdrachtgever die niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 12

Het bestrijden van knaagdieren 1. De weringmaatregelen als door De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding aangegeven in een inspectierapport moet binnen de aangegeven termijn door de opdrachtgever zijn aangebracht. 2. De deuren dienen zoveel mogelijk gesloten te blijven. 3. De wanden van het te bestrijden object dienen bereikbaar te zijn, dit houdt in dat alle pallets en andere aanwezige producten minstens 50 cm. van de wand geplaatst moeten worden. 4. Afgesloten delen van het pand als kruipruimtes, verlaagde plafonds en dergelijke, moeten bereikbaar worden gemaakt door de opdrachtgever. 5. De door ons in offerte aangegeven hygiënische maatregelen moeten zoveel mogelijk worden uitgevoerd. 6. Uitwerpselen dienen wekelijks verwijderd te worden door de opdrachtgever. Voerkisten e.d. mogen alleen in overleg met De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding verplaatst worden.

Artikel 13

Het bestrijden van insecten, mijten en vliegende plaagdieren 1. Bij vlooienbehandeling dient het tapijt zo vrij mogelijk gemaakt te worden, kleden moeten verwijderd en buiten opgehangen worden door de opdrachtgever, deze worden dan buiten behandeld. 2. Het beddengoed moet, als in deze kamers overlast is, worden gewassen door de opdrachtgever. Alleen matras en kussen(s) mogen aanwezig zijn. 3. Tevens moet er vlak voor de bestrijding gestofzuigd worden en de stofzak in de container deponeren. 4. Bewoners en huisdieren moeten gedurende 4 uur elders verblijven. 5. Bij aquaria moet de filterpomp uitgezet worden gedurende 4 uur. 6. Na de behandeling moet grondig geventileerd worden en mag er niet gestofzuigd worden. Dit in verband met de noodzakelijke nawerking van het middel. 7. Bij overige insecten dient u vooral in de offerte vermelde afgesproken ventilatietijd en de tijd dat u de ruimte niet mag betreden aan te houden.

Artikel 14

Het bestrijden van insecten in het algemeen 1. De afspraken over afdekken etc. dienen te worden nagekomen. 2. Levensmiddelen zoveel mogelijk verwijderen, vooral fruitschalen etc. 3. Huisdieren en personen de ruimte niet laten betreden binnen de afgesproken tijd. 4. Meerwerk zal worden berekent in een reële verhouding met het door ons meer uitgevoerde werk. 5. De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding aanvaard geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product. 6. Vlekken ontstaan door oplossingen van nicotine en schoonmaakmiddelen op plafonds en wanden, zijn niet voor rekening van De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding.

Artikel 15

Het bestrijden van houtaantastende insecten, schimmels/zwammen en preventief beschermen van hout 1. Het te behandelen hout moet in overeenstemming met afspraken van het inspectierapport of in de offerte, zo goed mogelijk bereikbaar zijn. 2. De te behandelen ruimtes moeten ontruimt worden. 3. Bouwkundige gebreken moeten zo goed mogelijk hersteld zijn. Lekkages moeten zo spoedig mogelijk worden verholpen. 4. Het te behandelen hout moet spuitklaar zijn (stof- en spinnenwebvrij). In dien dit niet het geval is, zal De Amersfoortse Ongediertebestrijding het spuitklaar maken. Dit wordt als meerwerk opgegeven en verrekend. 4. indien er volgens een afspraak toch bepaalde goederen blijven staan, dienen deze zeer goed door de opdrachtgever met deugdelijke folie te worden afgedekt. 6. Levensmiddelen dienen altijd verwijderd te worden door de opdrachtgever. 7. Huisdieren mogen gedurende de behandeling evenals personen, tot 48 uur na de behandeling niet langdurig in de behandelde ruimtes verblijven. Dit geldt ook voor de aangrenzende vertrekken. let hierbij ook op vogels en vissen. 8. Elektronische apparatuur moeten door de opdrachtgever deugdelijk afgedekt en ontkoppelt worden, vloerbedekkingen etc. moeten deugdelijk worden afgedekt. 9. Na de behandeling moet voldoende worden geventileerd en mogen de behandelde ruimtes en aangrenzende ruimtes gedurende 48 uur niet langdurig worden betreden. 10. Lekkages ontstaan op onderliggende plafonds etc. zijn niet voor rekening van de Amersfoortse Ongedierte Bestrijding. 11. Garanties op alle door De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding behandelde delen zijn niet van toepassing op geschilderde, gebeitste, onbereikbare en onbehandelde delen waarop geen garantie kan worden gegeven. 12. Inspectierapporten hebben alleen betrekking op de door De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding bekeken en bereikbare delen. Dit geldt tevens voor adviezen. De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor delen die niet bekeken en bereikbaar waren bij de inspectie. Iedere aansprakelijkheid wordt hierbij uitgesloten. 13. Na de behandeling is het mogelijk dat u toch nog hoopjes boormeel aantreft. Dit betekend dat de larven nimfen zijn geworden en dat deze zich toch nog een weg naar buiten proberen te vreten. Deze zullen na het verlaten van het hout alsnog doodgaan voordat ze de eitjes kunnen leggen. 14. Boktoraantastingen dienen door De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding open gemaakt te worden waardoor zichtbare schade aan de constructie ontstaat. Dit is nodig voor een afdoende bestrijding. Indien bij inspectie geen boktorsporen waren aangetroffen en deze bij de bestrijding wel worden aangetroffen, zal het openkrabben van de aantasting als meerwerk worden berekent, dit in overleg met de opdrachtgever. 15. Indien zich vleermuizen ophouden in de kap van een gebouw en dit is bekend bij de opdrachtgever, moet dit vroegtijdig worden gemeld bij De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding. Dit geldt ook voor bos en kerkuilen. Zolang deze dieren zich in de te behandelen ruimtes bevinden, zal de bestrijding uitgesteld worden. 16. De Amersfoortse Ongedierte Bestrijding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product. 17. Meerwerk als gevolg van het niet uitvoeren van punt 1,2,3,4,5,6 en 8 zal in overleg met de opdrachtgever doorberekend worden.

Artikel 16

AVG Privacyverklaring

Voor het uitvoeren van werkzaamheden die verband houden met het bestrijden en weren van ongedierte/plaagdieren of bestrijden van wespennesten zullen wij u mondeling of schriftelijk vragen om persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats en contactgegevens (telefoonnummer en/of emailadres).

Alle persoonsgegevens worden door de Amersfoortse Ongedierte bestrijding (AOB Ongediertebestrijding) verwerkt en bewaard conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige geldende privacy wetgeving.

Dit houdt in dat:

• de gegevens alleen toegankelijk zijn voor de eigenaar en eventuele medewerkers van
AOB ongediertebestrijding die daartoe voor uitoefening van hun
functie bevoegd zijn en deze niet verstrekken aan derden.
• AOB ongediertebestrijding zorgvuldig met deze gegevens omgaat.
• AOB ongediertebestrijding deze gegevens niet zal delen met derden,
tenzij wettelijk verplicht.
• de gegevens niet langer bewaard worden dan (wettelijk) noodzakelijk

U heeft de volgende rechten:

• het recht op inzage in uw gegevens en waar deze staan vermeld.
• het recht op beperking en verwijdering van uw gegevens als u dat wilt.
• het recht op correctie van uw gegevens, indien deze verkeerd
geregistreerd staan.
• het recht tot intrekking van uw toestemming voor het verwerken
van uw gegevens.
• het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop uw
gegevens verwerkt worden.
• het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder.

Uw verzoek om informatie of uw bezwaar kunt u richten aan de Amersfoortse ongediertebestrijding al onze contact gegevens staan op onze contact pagina.

Artikel 17

Copyright.
Niets van Amersfoortse ongedierte bestrijding of AOB mag worden gekopieerd of vermenigvuldigd. Alle teksten en foto`s van Amersfoortse ongedierte bestrijding of AOB zijn beschermd.
Back To Top